REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – PLATFORMY ZAKUPÓW HURTOWYCH B2B

b2b.paker.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.b2b.paker.pl prowadzony jest przez Spółkę działającą pod firmą „PAKER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 8, 01-231 Warszawa, NIP: 118-00-09-930, REGON: 6937618, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000189867, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 zł – opłacony w całości; wpisana do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestrowym: 000088611; adres e-mail: kontakt@paker.pl, tel. (22) 631 82 01

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.b2b.paker.pl.
3. Definicje:

 • a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.b2b.paker.pl,
 • b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • c) Sprzedawca – „PAKER” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 8, 01-231 Warszawa, NIP: 118-00-09-930, REGON: 6937618, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 189867, adres e-mail: kontakt@paker.pl , tel. (22) 631 82 01,
 • d) Kupujący –osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 • e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 • f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 • g) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 • h) Zamówienia sezonowe - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą składane z wyprzedzeniem czasowym w stosunku do jego realizacji,
 • i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 • j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 • k) Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,
 • l) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
 • m) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, lub inna akcja promocyjna prowadzona na zasadach opisanych w § 5.,
 • n) Rabat – ściśle określony rabat cenowy na wybrane Produkty, ustalany indywidualnie pomiędzy Stronami,
 • o) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
 • p) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
 • q) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 6,
 • r) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 11, odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 8,

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

 • a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 • b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
 • c) prowadzeniu Newslettera.

5. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@paker.pl.
7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z Kupującym, także poprzez usunięcie Konta Kupującego, w każdym czasie, po wcześniejszym wezwaniu Kupującego do zaniechania naruszeń, w sytuacji:

 • a) naruszenia przez Kupującego warunków umowy i Regulaminu,
 • b) podejmowania przez Kupującego działań na szkodę innych użytkowników, osób trzecich lub Sprzedawcy,
 • c) gdy Sprzedawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa ma obowiązek wypowiedzieć umowę,
 • d) nieuiszczenia przez Kupującego co najmniej dwóch faktur za złożone Zamówienia lub w przypadku opóźnienia w płatności ponad 45 dni.

8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

9. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

10. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.b2b.paker.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

11. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 § 1 zdanie 2, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami kraju możliwa jest sprzedaż jedynie w ograniczonym zakresie i taka sprzedaż wymaga dodatkowych uzgodnień między stronami.
3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

 • a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 • b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
 • c) złożenie Zamówienia drogą mailową,
 • d) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,

przy czym podstawowy i preferowany sposób składania zamówień jest określony w pkt 3 a). Wszystkie zamówienia składane w sposób określony w pkt 3 b) i c) są również objęte uregulowaniami niniejszego regulaminu

4. Zamówienia złożone poprzez założone wcześniej konto są traktowane jako priorytetowe i realizowane są w pierwszej kolejności.

5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami. W sytuacji gdy Produkty nie są nowe lub zawierają defekt (np. brak opakowania, zarysowanie i inne) jest to wyraźnie wskazane przy ich opisie.

6. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. 

7. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta. Dane niezbędne do założenia Konta należy wprowadzić w sposób kompletny i precyzyjny. Na podstawie zebranych danych Sprzedawca wystawia wszelkie dokumenty, w tym listy przewozowe do przesyłek i inne. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnie przekazanych danych przez Kupującego.

9. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

10. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie zamówienia na adres: kontakt@paker.pl

11. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: (22) 631 82 01

12. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

13. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w indywidualnie uzgodnionej wysokości, przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

14. W przypadku składania Zamówienia sezonowego – składanego ze znacznym wyprzedzeniem czasowym, Sprzedawca zastrzega, że ceny Produktów ustalone w oparciu o takie zamówienie mogą ulec zmianie. (np. ze względu na wzrost kursu walut, zmian celnych, podatkowych i innych).

15. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail. 

16. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 15 niniejszego paragrafu.

17. Zamówienia przekazane do realizacji nie mogą być anulowane bez zgody Sprzedawcy.

18. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi od 1 do 3 dni roboczych w przypadku produktów dostępnych w naszym magazynie. W przypadku Produktów niedostępnych, ale ze statusem „można zamawiać” - zgodnie z podaną przy produkcie informacją. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne - czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.

19. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio 14 dni roboczych. 

20. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio 14 dni roboczych.

21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rabatów oraz żądania zapłaty przedpłaty przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia – podawana jest cena wysyłki jednego kartonu. W przypadku wysyłki składającej się z większej ilości kartonów koszt dostawy stanowi podana cena przemnożona przez ilość paczek.

2. Jeśli na skutek błędu cena podana w sklepie internetowym nie jest zgodna z obowiązującymi cennikami Sprzedawcy, zostaje ona skorygowana przez Sprzedawcę w momencie zauważenia powstałego błędu lub otrzymania stosownej informacji od Kupującego.

3. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia, z wyłączeniem kosztów przesyłki – w sytuacji Zamówień wysyłanych w większej ilości kartonów, które są wskazywane po spakowaniu Produktów.

4. W przypadku płatności elektronicznych koszty płatności (prowizje) obciążają Kupującego.

5. Do każdego Zamówienia dołączany jest dokument WZ (ewentualnie paragon). Faktury VAT wysyłane są pocztą elektroniczną (w formie załącznika pdf) na wskazany adres mailowy. Wszelkie wyjątki od przyjętej zasady uzgadniane są indywidualnie.

6. Kupujący, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktur przez Sprzedawcę w formie elektronicznej.

7. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

 • a) płatność przy odbiorze osobistym,
 • b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
 • c) płatność za pobraniem,
 • d) płatność w odroczonym terminie – zgodnie z pkt 10,
 • e) płatność ratalna – zgodnie z ustalonym harmonogramem rat między Sprzedawcą a Kupującym lub na podstawie umowy sprzedaży na raty.

8. Na zakupione Produkty Sprzedający może przyznać rabat. Szczegóły są ustalane indywidualnie pomiędzy Stronami.

9. Kupujący, któremu przysługuje limit kredytowy może dokonać zakupu z odroczonym terminem płatności pod następującymi warunkami:

 • a) płatność powinna zostać dokonana - przelewem zwykłym lub internetowym – w nieprzekraczalnym terminie zgodnie z podanym na fakturze terminem płatności, na konto bankowe wskazane na fakturze,
 • b) za datę dokonania płatności uznaję się datę wpłynięcia pieniędzy na konto Sprzedającego,
 • c) faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty,
 • d) po przekroczeniu terminu płatności Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia ustawowych odsetek,
 • e) towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty,
 • f) kupujący jest zobowiązany zwrócić niezapłacony towar natychmiast na każde żądanie Sprzedawcy,
 • g) wierzytelność z tego tytułu jest bezsporna i wymagalna a jej cesja dopuszczalna,
 • h) koszt not odsetkowych ponosi Kupujący.

10. Opóźnienia w regulowaniu należności upoważniają Sprzedawcę – wg jego uznania - do zawieszenia lub anulowania limitu kredytowego, o którym jest mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.

11. Wyboru płatności – w granicach określonych niniejszym regulaminem - dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

12. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 7 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w terminie 1-3 dni od zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

13. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 7 a) niniejszego paragrafu, Produkty są przygotowane do odbioru zazwyczaj w terminie od 1 do 3 dni roboczych po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

14. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 7 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

§ 4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

 • a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
 • b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską obsługującą Sprzedawcę,
 • c) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską obsługującą Kupującego, w oparciu o jego zlecenie – w takiej sytuacji Kupujący składając Zamówienie wybiera „odbiór osobisty” a w uwagach podaje szczegóły dot. odbioru przez firmę kurierską.

2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba że strony ustaliły inaczej.

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki jednej paczki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia..

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia ew. kosztów związanych z jego nieodebraniem lub nieterminowym odbiorem.

7. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy,
o którym mowa w § 1 pkt 11 Regulaminu.

8. Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 1 pkt 11 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 6 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

§ 5. PROMOCJE

1. Sprzedawca w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego może organizować Promocje. Informacja o Promocjach i ich zasadach innych niż określone w niniejszym paragrafie, w tym w szczególności o Produktach objętych Promocją oraz o czasie trwania Promocji, będzie publikowana na stronie Sklepu internetowego.

2. Promocje organizowane przez Sprzedawcę mogą przyjmować różne formy, w tym w szczególności:

 • a) ściśle określonego w czasie rabatu cenowego na wybrane Produkty,
 • b) ściśle określonej w czasie możliwości otrzymania dodatkowego Produktu (zwanego dalej Produktem Promocyjnym) przy zakupie Produktu objętego Promocją bez dodatkowych opłat,
 • c) ściśle określonej w czasie możliwości otrzymania Produktu Promocyjnego przy zakupie Produktu objętego Promocją za symboliczną opłatą (Sprzedawca udziela wówczas rabatu na Produkt Promocyjny).

3. W zależności od ustalonych przez Sprzedawcę dla danej Promocji zasad, Produktem Promocyjnym może być Produkt wybrany przez Kupującego z katalogu ustalonego przez Sprzedawcę dla danej Promocji lub jasno określony Produkt, narzucony przez Sprzedawcę w ramach danej Promocji.

4. W stosunku do Produktów Promocyjnych, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c), Kupującemu przysługują takie same uprawnienia, jak w stosunku do zwykłych Produktów.

5. Odstępując od umowy w zakresie zakupu Produktu, do którego został załączony Produkt Promocyjny, Kupujący jest zobowiązany:

 • a) do zwrotu Sprzedawcy Produktu Promocyjnego razem z Produktem właściwym albo
 • b) jeśli dany Produkt Promocyjny jest dostępny w Sklepie internetowym – do zapłaty ceny za Produkt Promocyjny w wysokości określonej w Sklepie internetowym lub jej uzupełnienia (w przypadku Produktów Promocyjnych, co do których udzielono rabatu na podstawie ust. 2 lit. c) powyżej).

§ 6. REKLAMACJA

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera - należy bezwzględnie wizualnie sprawdzić stan paczki z zewnątrz - czy całość jest oklejona nieuszkodzonymi taśmami firmowymi Paker, czy nie ma np. na narożnikach harmonijki, czy nie została przedziurawiona, czy nie ma niepokojących wgłębień, czy nie została zalana lub czy coś nie wylało się wewnątrz, czy zawartość nie wydaje niepokojących odgłosów jak latające w środku szkło itp. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych nieprawidłowości Kupujący zobowiązany jest spisać protokół opatrzony podpisem kuriera.

2. Podstawą do uznania reklamacji jest wyłącznie protokół spisany i opatrzony podpisem w obecności kuriera. Reklamacje bez takiego protokołu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje przedsprzedażne (ilościowe i jakościowe) należy zgłaszać w terminie do 3 dni od daty odbioru towaru. Reklamacje zgłoszone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

4. Kupujący może korzystać z możliwości konsultacji wypełniając na platformie zakupów hurtowych b2b ZGŁOSZENIE – INFORMACJA O PRZYJĘCIU REKLAMACJI PRODUKTU W SKLEPIE, zgodnie z określonymi w ZGŁOSZENIU procedurami. W przypadku przekazania do Sprzedawcy informacji, o przyjęciu w sklepie reklamacji, przesłane dokumenty powinny zawierać dane Kupującego oraz Klienta, który zakupił produkt, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Do ZGŁOSZENIA– INFORMACJI O PRZYJĘCIU REKLAMACJI PRODUKTU W SKLEPIE należy dołączyć kopię Dowodu zakupu klienta końcowego oraz nr dokumentu zakupu towaru przez Kupującego. W każdym przypadku gdy jest to możliwe, rozpatrzenie reklamacji i konsultacje związane z przyjęciem reklamacji przez Sklep dokonywane są w oparciu o wypełnione na platformie b2b ZGŁOSZENIE-– INFORMACJA O PRZYJĘCIU REKLAMACJI PRODUKTU W SKLEPIE, lub – jeśli nie jest to możliwe – drogą mailową, ew. w niezbędnym zakresie telefonicznie, z wykorzystaniem zdjęć reklamowanego produktu. Produkt jest wysyłany wyłącznie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Wysyłka reklamowanego produktu do Sprzedawcy wymaga wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą i jest dokonywana na koszt Nadawcy.

5. Kupujący może korzystać z odpłatnego serwisu – w tym celu należy wypełnić ZGŁOSZENIE DO SERWISU - PROŚBA O PŁATNĄ NAPRAWĘ i postępować zgodnie z określonymi w tym ZGŁOSZENIU procedurami.

6. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

7. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1.

8. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

9. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu. Koszty odesłania przesyłki ponosi Kupujacy.

10. Reklamacje należy kierować na adres:
„PAKER” sp. z o.o.
ul. Płocka 17/8
01-231 Warszawa
lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: kontakt@paker.pl.

11. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji

12. Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia reklamacji do czasu uiszczenia należności za faktury przeterminowane powyżej 45 dni.

13. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

15. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 7. GWARANCJA

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Producent.

2. Okres gwarancyjny oraz szczegóły procedury gwarancyjnej wskazane są w odpowiednim oświadczeniu gwarancyjnym Producenta w karcie gwarancyjnej lub w opisie danego produktu na stronie Sklepu internetowego.

3. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu i/lub są określone w opisie danego produktu.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 1 pkt 11 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

 • a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
 • l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących:

 • a) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową oraz
 • b) nie będących Przedsiębiorcami, o których mowa w § 1 pkt 11 Regulaminu
 • – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.b2b.paker.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

2. Sprzedawca wskazuję, iż wszelką korespondencję i przesyłki należy kierować wyłącznie na adres „PAKER” sp. z o.o., Biuro Handlowe, ul. Płocka 17 lok. 8, 01-231 Warszawa. Sprzedawca nie odpowiada za korespondencję kierowaną pod inny adres.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny.

5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według siedziby Sprzedawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i inne właściwe.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.


No products

To be determined Shipping
0,00 zł Total

Check out