REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – PLATFORMY ZAKUPÓW HURTOWYCH B2B

b2b.paker.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.b2b.paker.pl prowadzony jest przez firmę Paker sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Płockiej 17 lok. 8, 01-231 Warszawa, NIP: 118-00-09-930, REGON: 6937618, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 189867, adres e-mail: kontakt@paker.pl , tel. 22 631 82 01, wysokość kapitału zakładowego 100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Sklep internetowy za pośrednictwem Platformy Zakupów Hurtowych B2B dostępny przez domenę www.b2b.paker.pl

3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.b2b.paker.pl

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c) Sprzedawca – Paker sp. z o.o., z siedziba przy ul. Płocka 17 lok. 8, 01-231 Warszawa, NIP: 118-00-09-930, REGON: 6937618, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 189867, adres e-mail: kontakt@paker.pl, tel. 22 631 82 01

d) Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

h) Zamówienia sezonowe - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą składane z wyprzedzeniem czasowym w stosunku do jego realizacji,

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

k) Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,

l) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

m) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

n) Rabat – ściśle określony rabat cenowy na wybrane Produkty, ustalany indywidualnie pomiędzy Stronami,

o) Dowód zakupu – faktura VAT lub – wyjątkowo, na wyraźne życzenie Kupującego – paragon.

p) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu Kupującym automatycznego otrzymywania na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

q) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5., w sytuacji gdy nie ma możliwości złożenia reklamacji na platformie zakupów hurtowych b2b.paker.pl

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym i składania Zamówień,

b) prowadzeniu Newslettera.

5. Przy pierwszym logowaniu Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Zarejestrowani już Kupujący, akceptują regulamin przy okazji najbliższego logowania.

6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@paker.pl.

7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z Kupującym, także poprzez usunięcie Konta Kupującego, w każdym czasie, po wcześniejszym wezwaniu Kupującego do zaniechania naruszeń, w sytuacji:

a) naruszenia przez Kupującego warunków umowy i Regulaminu,

b) podejmowania przez Kupującego działań na szkodę innych użytkowników, osób trzecich lub Sprzedawcy,

c) gdy Sprzedawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa ma obowiązek wypowiedzieć umowę,

d) nieuiszczenia przez Kupującego co najmniej dwóch faktur za złożone Zamówienia lub w przypadku opóźnienia w płatności ponad 45 dni.

8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

9. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

10. Sprzedawca będzie mógł przekazywać informacje o dostępnych Produktach i oferowanych usługach a także, planowanych promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Kupującego, podczas rejestracji Konta.

11. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.b2b.paker.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami kraju możliwa jest sprzedaż jedynie w ograniczonym zakresie i taka sprzedaż wymaga dodatkowych uzgodnień między stronami.

3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia, przy czym podstawowy i preferowany sposób składania zamówień jest określony w pkt 3 a). Wszystkie zamówienia składane w sposób określony w pkt 3 b) i c) są również objęte uregulowaniami niniejszego regulaminu

a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b) złożenie Zamówienia drogą mailową,

c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.

4. Zamówienia złożone poprzez założone wcześniej konto są traktowane jako priorytetowe i realizowane są w pierwszej kolejności.

5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami. W sytuacji gdy Produkty nie są nowe lub zawierają defekt (np. brak opakowania, zarysowanie i inne) jest to wyraźnie wskazane przy ich opisie.

6. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a) i b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

7. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. 8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta. Dane niezbędne do założenia Konta należy wprowadzić w sposób kompletny i precyzyjny. Na podstawie zebranych danych Sprzedawca wystawia wszelkie dokumenty, w tym listy przewozowe do przesyłek i inne. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnie przekazanych danych przez Kupującego.

9. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie zamówienia na adres: kontakt@paker.pl.

10. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: 22 631 82 01.

11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy a także takie, kiedy nieczynny jest magazyn Sprzedawcy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

12. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki, w indywidualnie uzgodnionej wysokości, przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

13. W przypadku Zamówienia sezonowych – składanych ze znacznym wyprzedzeniem czasowym, Sprzedawca zastrzega, że ceny Produktów ustalone w oparciu o takie zamówienie mogą ulec zmianie. (np. ze względu na wzrost kursu walut, zmian celnych, podatkowych i innych).

14. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

15. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e mail, o której mowa w pkt. 14 niniejszego paragrafu.

16. Zamówienia przekazane do realizacji nie mogą być anulowane bez zgody Sprzedawcy.

17. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych w przypadku produktów dostępnych w naszym magazynie. W przypadku produktów niedostępnych, ale ze statusem „można zamawiać” - zgodnie z podaną przy produkcie informację. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.

18. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio 14 dni roboczych.

19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rabatów oraz żądania zapłaty przedpłaty przed przystąpieniem do  realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI.

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia – podawana jest cena wysyłki jednego kartonu. W przypadku wysyłki składającej się z większej ilości kartonów koszt dostawy stanowi podana cena przemnożona przez ilość paczek.

2. W przypadku, jeśli na skutek błędu cena podana w sklepie internetowym nie jest zgodna z obowiązującymi cennikami Sprzedawcy, zostaje ona skorygowana przez Sprzedawcę w momencie zauważenia powstałego błędu lub otrzymania stosownej informacji od Kupującego.

3. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia, z wyłączeniem kosztów przesyłki – w sytuacji Zamówień wysyłanych w większej ilości kartonów, które są wskazywane po spakowaniu Produktów.

4. W przypadku płatności elektronicznych koszty płatności (prowizje) obciążają Kupującego.

5. Do każdego Zamówienia dołączany jest dokument WZ (ewentualnie paragon). Faktury VAT wysyłane są pocztą elektroniczną (w formie załącznika pdf) na wskazany adres mailowy. Wszelkie wyjątki od przyjętej zasady uzgadniane są indywidualnie.

6. Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur przez Sprzedawcę w formie elektronicznej.

7. Kupujący w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

8. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność przy odbiorze osobistym,

b) przedpłata – płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

c) płatność za pobraniem

d) płatność w odroczonym terminie – zgodnie z pkt. 10

9. Na zakupione Produkty Sprzedający może przyznać rabat. Szczegóły są ustalane indywidualnie pomiędzy Stronami.

10. Kupujący, któremu przysługuje limit kredytowy może dokonać zakupu z odroczonym terminem płatności pod następującymi warunkami:

a) płatność powinna zostać dokonana - przelewem zwykłym lub internetowym – w nieprzekraczalnym terminie zgodnie z podanym na fakturze terminem płatności, na konto bankowe wskazane na fakturze

b) za datę dokonania płatności uznaję się datę wpłynięcia pieniędzy na konto Sprzedającego

c) faktura stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty

d) po przekroczeniu terminu płatności Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia ustawowych odsetek

e) towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty

f) kupujący jest zobowiązany zwrócić niezapłacony towar natychmiast na każde żądanie Sprzedawcy

g) wierzytelność z tego tytułu jest bezsporna i wymagalna a jej cesja dopuszczalna

h) koszt not odsetkowych ponosi Kupujący

11. Opóźnienia w regulowaniu należności upoważniają Sprzedawcę – wg jego uznania - do zawieszenia lub anulowania limitu kredytowego, o którym jest mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu.

12. Wyboru płatności – w granicach określonych niniejszym regulaminem - dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

13. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 7 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w terminie 1-3 dni od zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

14. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 7 a) niniejszego paragrafu, Produkty są przygotowane do odbioru zazwyczaj w terminie od 1 do 3 dni roboczych po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

15. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 7 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

§ 4. DOSTAWA.

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,

b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską obsługującą Sprzedawcę,

c) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską obsługującą Kupującego, w oparciu o jego zlecenie – w takiej sytuacji Kupujący składając Zamówienie wybiera „odbiór osobisty” a w uwagach podaje szczegóły dot. odbioru przez firmę kurierską.

2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba że jest to inaczej wyraźnie określone.

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki jednej paczki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia ew. kosztów związanych z jego nieodebraniem lub nieterminowym odbiorem.

§ 5. REKLAMACJA I SERWIS.

1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera - należy bezwzględnie wizualnie sprawdzić stan paczki z zewnątrz - czy całość jest oklejona nieuszkodzonymi taśmami firmowymi Paker, czy nie ma np. na narożnikach harmonijki, czy nie została przedziurawiona, czy nie ma niepokojących wgłębień, czy nie została zalana lub czy coś nie wylało się wewnątrz, czy zawartość nie wydaje niepokojących odgłosów jak latające w środku szkło itp. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych nieprawidłowości Kupujący zobowiązany jest spisać protokół opatrzony podpisem kuriera.

2. Podstawą do uznania reklamacji jest wyłącznie protokół spisany i opatrzony podpisem w obecności kuriera. Reklamacje bez takiego protokołu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje przedsprzedażne (ilościowe i jakościowe) należy zgłaszać w terminie do 3 dni od daty odbioru towaru. Reklamacje zgłoszone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

4. Kupujący może korzystać z możliwości konsultacji wypełniając na platformie zakupów hurtowych b2b ZGŁOSZENIE – INFORMACJA O PRZYJĘCIU REKLAMACJI PRODUKTU W SKLEPIE, zgodnie z określonymi w ZGŁOSZENIU procedurami. W przypadku przekazania do Sprzedawcy informacji, o przyjęciu w sklepie reklamacji, przesłane dokumenty powinny zawierać dane Kupującego oraz Klienta, który zakupił produkt, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Do ZGŁOSZENIA– INFORMACJI O PRZYJĘCIU REKLAMACJI PRODUKTU W SKLEPIE należy dołączyć kopię Dowodu zakupu klienta końcowego oraz nr dokumentu zakupu towaru przez Kupującego. W każdym przypadku gdy jest to możliwe, rozpatrzenie reklamacji i konsultacje związane z przyjęciem reklamacji przez Sklep dokonywane są w oparciu o wypełnione na platformie b2b ZGŁOSZENIE-– INFORMACJA O PRZYJĘCIU REKLAMACJI PRODUKTU W SKLEPIE, lub – jeśli nie jest to możliwe – drogą mailową, ew. w niezbędnym zakresie telefonicznie, z wykorzystaniem zdjęć reklamowanego produktu. Produkt jest wysyłany wyłącznie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Ewentualna wysyłka reklamowanego produktu do Sprzedawcy wymaga wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą i jest dokonywana na koszt Nadawcy.

5. Kupujący może korzystać z odpłatnego serwisu – w tym celu należy wypełnić ZGŁOSZENIE DO SERWISU - PROŚBA O PŁATNĄ NAPRAWĘ i postępować zgodnie z określonymi w tym ZGŁOSZENIU procedurami.

6. Reklamacje oraz produkty do serwisu należy kierować na adres: Paker sp. z o.o., Biuro Handlowe, ul. Płocka 17 lok. 8, 01-231 Warszawa lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: reklamacje@paker.pl Reklamacje kierowane na inny adres, niż wskazane w pkt. 6 nie będą uznawane.

7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia reklamacji do czasu uiszczenia należności za faktury przeterminowane powyżej 45 dni.

8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wynosi dwa lata, chyba że jest to inaczej uregulowane w niniejszym regulaminie.

9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu nie skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

11. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 6. GWARANCJA.

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, jeżeli jest ona udzielona przez Producenta.

2. Okres gwarancyjny przyznany przez Producenta wskazany jest każdorazowo w karcie gwarancyjnej i/lub określony w opisie danego produktu w Sklepie.

3. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu i/lub są określone w opisie danego produktu.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia telefonicznie) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.b2b.paker.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. W okresie obowiązywania Umowy dotyczącej prowadzenia Konta w Sklepie internetowym dozwolone jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.b2b.paker.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy niniejsze pozwolenie wygasa.

3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.sklep.paker.pl i wszystkich innych witryn internetowych Sprzedawcy w tym ich udostępnianie w Internecie.

4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.b2b.paker.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów w sposób niezgodny z uregulowaniami niniejszej umowy jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów w sposób niezgodny z uregulowaniami niniejszej umowy jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

2. Sprzedawca wskazuję, iż wszelką korespondencję i przesyłki należy kierować wyłącznie na adres Paker sp. z o.o., Biuro Handlowe, ul. Płocka 17 lok. 8, 01-231 Warszawa. Sprzedawca nie odpowiada za korespondencję kierowaną pod inny adres.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według siedziby Sprzedawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) i inne właściwe.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 9 maja 2019 roku.


No products

To be determined Shipping
0,00 zł Total

Check out